KONAKTUJTE NÁS

Poradna

DPH už jen elektronicky DPH už jen elektronicky Od nového roku začíná plátcům DPH, povinnost podávat svá přiznání pouze elektronicky. Touto formou se podávají jak daňová přiznání, dodatečná přiznání nebo jakékoli hlášení, tak i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Vše se bude dít, alespoň prozatím, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. Finanční správa připravuje i další možnost jak podat přiznání elektronickou formou. Mělo by to být s ověřenou identitou podatele, stejně jako se lze přihlásit do datové schránky. Podle nového ustanovení (§ 69a) daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do této schránky bude umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně autentizované. Kromě už stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jak postupovat? 1. exportovat data z účetního programu, ideálně ve formátu xml2. vyexportovaná data odeslat přes datovou schránku nebo do formuláře zadat ručně3. vložená nebo importovaná data zkontrolovat, pro jistotu vytisknout ve formě klasického papírového formuláře4. získaný xml soubor odeslat datovou schránkou správci daně   více Změny pro zaměstnavatele od roku 2014 Změny pro zaměstnavatele od roku 2014 Zrušení pojmu krátkodobé zaměstnání, v případě zaměstnání v r. 2014 na dobu 14 kalendářních dnů ,bude nově odvedeno sociální pojištění. Změny se dotknou i zaměstnání malého rozsahu. Limit pro malý rozsah, tedy měsíční odměna do 2499 korun, zůstává. Ovšem více zaměstnání malého rozsahu s jedním zaměstnancem u téhož zaměstnavatele se bude pro posouzení hranice rozhodné částky (2500 korun měsíčně) sčítat. Nebude již tak výhodné uzavření kupříkladu dvou souběžných dohod o pracovní činnosti s jedním zaměstnancem s měsíční odměnou 2499 korun. Nově se odměna sečte a souhrnná částka 4998 korun samozřejmě založí účast na nemocenském pojištění. U  poskytování náhrady mzdy se mění redukční hranice pro nemocenské a tím i pro náhradu mzdy, ale zkracuje se délka jejího poskytování. Náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží v době prvních 14 dnů nemoci, nemocenské od České správy sociálního zabezpečení od 15. dne nemoci.   Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce se současný limit 5000 korun zvyšuje na 10 000 korun (samozřejmě za předpokladu, že poplatník nepodepíše prohlášení k dani). Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti u dohod o provedení práce je upraven tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. To by dle zákonodárců v budoucnu komplikovalo správu jednoho inkasního místa.  Ovšem limit je nově zaveden pouze u dohod o provedení práce. V případě jiných příjmů ze závislé činnosti již žádná hranice stanovena není. Budou tedy zdaněny zálohovou daní a v případě podpisu prohlášení si poplatník uplatní příslušné slevy na dani.   více Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ od 1.1.2014 Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ od 1.1.2014 Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých stránkách dne 30.9.2013 upozornění na povinnost od 1.1.2014 zasílat předepsané tiskopisy pouze elektronicky formou datové zprávy – formát XML. Jde především o tyto tiskopisy: -          Evidenční list důchodového zabezpečení -          Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění -          Přehled o výši pojistného -          Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) -          Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-pristiho-roku-plati-pro-vsechny-zamestnavatele-povinnost-elektronicke-komunikace-se-spravou.htm   ČSSZ informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).   více Konec občanských sdružení Konec občanských sdružení K 31. prosinci 2013 se ruší původní zákon o občanských sdruženích a od 1. 1. 2014 ho nahrazuje nový občanský zákoník. Nový občanský zákoník nezná pojem občanské sdružení, toto nahrazuje „spolek“. V současné době již vzniklá a fungující občanská sdružení budou automaticky transformována do spolků. Aktuálně vede registr občanských sdružení ministerstvo vnitra, od nového roku bude k vedení rejstříku spolků pověřený příslušný krajský soud podle sídla spolku (na tyto soudy přejde již existující registr občanských sdružení spolu s veškerými v něm obsaženými daty, bez potřeby účasti jednotlivých sdružení). Právní forma musí být dle nového občanského zákoníku uvedena v názvu spolku. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového předpisu tj. 1. 1. 2014 musí název spolku obsahovat místo občanské sdružení spolek nebo zapsaný spolek nebo jen zkratku z. s. Tuto změnu musí provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech a následně je zaslat rejstříkovému soudu k zápisu do registru spolků. V dosavadním registru u ministerstva vnitra se uvádí pouze údaje o názvu, datu vzniku, IČ a sídlo. Nově se na spolky nahlíží stejně jako na právnické osoby, a budou se muset zveřejňovat i stejné údaje. Ve stanovách spolku musí být uvedeno: - název a sídlo- účel spolku- práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat- určení statutárního orgánu Jestliže stanovy nestanový jinak, je nejvyšším orgánem členská schůze. Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté. Musejí se změnit i vnitřní, interní předpisy a to do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Občanským sdružením by rozhodně nemělo uniknout pravidlo, které říká, že pokud jsou vnitřní dokumenty v rozporu s donucujícími ustanoveními nového občanského zákoníku, pozbývají účinnosti již ode dne 1. ledna 2014. Jestliže je například stanoveno, že předseda sdružení svolá schůzi členů, pokud jej o to požádá alespoň polovina všech členů sdružení, pozbude takové ustanovení stanov účinnosti a namísto něj se použije ustanovení nového zákona, tedy že statutární orgán svolá členskou schůzi na podnět alespoň třetiny členů. Jednoduše řečeno, zákon sice dává spolkům tříletou lhůtu na úpravu vnitřních dokumentů, sám ale automaticky zruší sporná ustanovení. Proto by měl spolky věnovat nové úpravě dostatečnou pozornost a s předstihem zkontrolovat všechny dokumenty a interní předpisy, zda náhodou neodporují novým předpisům. V extrémním případě by mohlo dojít až k zrušení spolku. Více zde: https://www.awalking.cz/news/konec-obcanskych-sdruzeni/ více Předčasný návrat z mateřské dovolené Předčasný návrat z mateřské dovolené Ne všechny matky využijí maximální dobu mateřské dovolené a v jejím průběhu začnou přemýšlet o návratu do zaměstnání. Poradíme Vám jak na to. Nejprve je velmi důležité si otevřeně přiznat, zda jste schopna přenechat starost o Vaše dítě někomu, komu věříte a v době, kdy budete v zaměstnání, budete mít vnitřní klid, že je o Vaše dítě dobře postaráno. Je to velmi důležité neboť Váš zaměstnavatel musí s Vaším předčasným návratem z mateřské souhlasit a pokud jej nepřesvědčíte, návrat Vám neumožní. Proto již při jednání s Vaším zaměstnavatelem se připravte na řádnou argumentaci. Pokud zaměstnavatel souhlasí nic nebrání Vašemu opětovnému zapojení do pracovního poměru. Doporučujeme veškeré dohody a samotný souhlas podložit dokumentem podepsaným jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Jak nám praxe ukázala, může se i stát, že po nástupu do zaměstnání zjistíte, že Vaše představa je v rozporu s realitou a nedokážete skloubit Vaše pracovní povinnosti s těmi domácími. Doporučujeme probrat to se zaměstnavatelem dříve, než to on sám rozpozná a najít pro Vás optimální řešení. Pokud povaha Vaší práce umožňuje částečně vykonávat práci z domu, navrhněte toto řešení. V dnešní době to již není nic neobvyklého. Pokud však vidíte, že je pro Vás zaměstnání jako takové překážkou v péči o Vaše dítě, neváhejte se vrátit zpět na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel Vám toto nemůže odepřít i když se mu to samozřejmě nebude líbit. Stále zůstanete v evidenci a po skončení mateřské dovolené máte stále právo žádat o přijetí zpět s tím, že Vám zaměstanavatel musí vyhovět nebo se s Vámi jinak dohodnout. Máte podobné problémy? Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit. více Pracovní smlouvy mladistvých Pracovní smlouvy mladistvých I po účinnosti nového občanského zákoníku (OZ2014) bude možno uzavírat pracovní smlouvy s mladistvými, pouze pokud dosáhnou 15 let věku a zároveň budou mít ukončenu povinnou školní docházku. Výkon umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti nezletilými bude možný za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Toto platilo i doposud. Novinkou oproti současnému zákoníku práce bude právo rodičů nezletilého, který nedosáhl 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr (nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek), pokud to bude nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého. Toto právo rodičů zatím není v zákoníku práce promítnuto, nicméně příslušnou novelu, která ho blíže specifikuje, můžeme v dohledné době očekávat. Zatím můžeme vycházet jen důvodové zprávy k OZ2014, podle níž by se mělo jednat o právo rodičů takový pracovní poměr ukončit okamžitě.  více

aWalking s.r.o.  Horní Rokytá 54, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 602 111 670 | +420 315 558 698

e-mail: ucetni@awalking.cz